ลักษณะของบริการ

     สินเชื่อรีไฟแนนซ์ เป็นการให้บริการด้านการเงิน โดยเปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ที่ยังผ่อนชำระอยู่ หรือผ่อนชำระหมดไปแล้ว หรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ เพียงนำรถยนต์ของคุณทั้งที่ยังผ่อนชำระอยู่ หรือปิดบัญชีแล้ว มาทำการเช่าซื้อใหม่กับบริษัทฯ


สิทธิประโยชน์

  วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 80% จากราคาประเมิน
  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (1)
  ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
  ลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน (2)

หมายเหตุ :

(1) ผู้เช่าซื้อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ


เงื่อนไขพิเศษ

  ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ขึ้นไป
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ที่ยังมีภาระผ่อนชำระอยู่กับไฟแนนซ์อื่น ต้องปิดบัญชีจากไฟแนนซ์นั้นๆ ก่อน
 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน)

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
4.  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

  กรณีนิติบุคคล

1.  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และทะเบียนบ้าน ของกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:

สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2792-2000 หรือ

  E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th