แจ้งข้อมูลเพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (“ทีไอแอล”) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข้างต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเช่าซื้อ การตลาด การวิจัยตลาด การติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตรีเพชร หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ซึ่งตรีเพชรอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าทีในตรีเพชร บริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของตรีเพชรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

Web Visitor consents to Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (“TIL”) to collect, gather the personal information for the purpose of Hire Purchase, Marketing, communication for sell products, Market research, Car warranty, After sales service, Research studies in the development and presentation of products or services of TIL or Tri Petch Group. TIL can disclose this information to Tri Petch Group, Authorized Dealers, including this information may be transferred, stored and will be processed by TIL staffs, representative or sub-constructor according to the above purposes.
captcha image