ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกฎหมายใหม่ เรื่องให้ลูกค้าสัญญาลิสซิ่ง ต้องหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายค่าเช่าให้บริษัทฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที ในวันที่ 1 มิถุนายน 59 นี้


ทั้งนี้ประกาศข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้กับสัญญาเช่าซื้อ      

ย้อนกลับ