เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงผู้มุ่งหวังที่จะเป็นลูกค้า และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (เรียกว่า “ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม

   บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

   1. ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล, คำนำหน้า, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน-เดือน-ปีเกิด เป็นต้น
   2. ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ อีเมล์ Line ID หรือ FB ID เป็นต้น
   3. สำเนาและ/หรือภาพถ่ายต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่บริษัทได้รับ
   4. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การทำงาน รายได้ แหล่งที่มาของรายได้และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่บริษัทได้รับไว้ เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
   5. ที่อยู่และข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่
   6. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการสมรสและครอบครัว
   7. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์และการใช้รถยนต์ที่จะขอทำและ/หรือได้ทำธุรกรรมเช่าซื้อ เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัท
   8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนอ่อนไหว เช่น เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลและข้อจำกัดทางกายภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ภาพถ่าย ประวัติทางคดีและประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
   9. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และ/หรือข้อมูลอื่นใด ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯและ/หรือที่บริษัทได้รับ
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากท่านผ่านทาง พนักงานของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.isuzuleasing.com (“เว็บไซต์”) mobile application ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่บริษัทฯให้บริการสินเชื่อ (“ผู้จำหน่าย”) และ/หรือ จากลูกค้าท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า หรือองค์กรอื่น เป็นต้น

  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร โดยจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ เนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มตรีเพชร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่มตรีเพชร” หมายถึง บริษัทที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือบริษัท ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  2. เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  3. เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  4. เพื่อติดต่อ สื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการกับท่าน
  5. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชรแก่ท่าน
  6. เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
  7. เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ หรือการส่งโดยทางอื่น เช่น การติดต่อสอบถามถึงความ พึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ
  8. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  9. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
  10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  11. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

   ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่ม ตรีเพชร ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ บริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 รวมถึง เปิดเผยต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย

  2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

   ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

  1. ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุเพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุ
  2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้
  4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
  5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
  6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
 6. การใช้คุกกี้

  “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิก โดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง

 7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณี เช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 8. ติดต่อเรา

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด อีเมล์ : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  หมายเลขโทรศัพท์ : 1366
  ที่อยู่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์
  88/1-6 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  วัน-เวลาในการติดต่อ : จันทร์-เสาร์ 8.30 -17.00 น.

  บริษัทฯ ยินดีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป