โปรโมชั่น

แคมเพจ์นสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ (Company and Factory Worker) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ อีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู หรือ อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค กับ “อีซูซุลิสซิ่ง”


เงื่อนไข
1. ค่างวดรายเดือนคำนวณจาก รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์  Spark 1.9 M (VGS) B รุ่น  2 ประตู ดาวน์ 25%  ผ่อน 84 เดือน, Cab4 1.9 M (VGS) S รุ่น 4 ประตู ดาวน์ 25%  ผ่อน 84 งวด,  Spacecab 1.9 M (VGS) S รุ่น 2 ประตู ดาวน์ 25%  ผ่อน 84 งวด กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เท่านั้น
2. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนเพื่อยืนยันรายได้ (3 เดือนย้อนหลัง)
3. กรณีดาวน์ 10% ขึ้นไป คู่สมรสของผู้เช่าซื้อสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
4. กรณีที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแคมเพจ์นรวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. ยอดจัดเช่าซื้อจะต้องไม่น้อยกว่า 350,000 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป เฉพาะบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเพจ์น ได้แก่ บมจ. โตเกียวมารีน (ประเทศไทย)  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ประกันภัยคุ้มภัย และ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เท่านั้น
5. เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02 792 2000

เงื่อนไข
1. ค่างวดรายเดือนที่ระบุนี้เฉพาะรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ Spacecab 1.9 M (VGS) S รุ่น 2 ประตู ที่มีเงื่อนไขดาวน์ 25%  ผ่อน 84 งวด กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เท่านั้น
2. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนเพื่อยืนยันรายได้ (3 เดือนย้อนหลัง)
3. กรณีดาวน์ 10% ขึ้นไป คู่สมรสของผู้เช่าซื้อสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
4. กรณีที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแคมเพจ์นรวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. ยอดจัดเช่าซื้อจะต้องไม่น้อยกว่า 350,000 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป เฉพาะบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเพจ์น ได้แก่ บมจ. โตเกียวมารีน (ประเทศไทย)  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ประกันภัยคุ้มภัย และ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เท่านั้น
5. เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02 792 2000

เงื่อนไข
1. ค่างวดรายเดือนที่ระบุนี้เฉพาะรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ Cab4 1.9 M (VGS) S รุ่น 4 ประตู ที่มีเงื่อนไขดาวน์ 25% และผ่อน 84 งวด กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เท่านั้น
2. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนเพื่อยืนยันรายได้ (3 เดือนย้อนหลัง)
3. กรณีดาวน์ 10% ขึ้นไป คู่สมรสของผู้เช่าซื้อสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
4. กรณีที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแคมเพจ์นรวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. ยอดจัดเช่าซื้อจะต้องไม่น้อยกว่า 350,000 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป เฉพาะบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเพจ์น ได้แก่ บมจ. โตเกียวมารีน (ประเทศไทย)  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ประกันภัยคุ้มภัย และ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เท่านั้น
5. เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02 792 2000

เงื่อนไข
1. ค่างวดรายเดือนที่ระบุนี้เฉพาะรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ Spark 1.9 M (VGS) B รุ่น  2 ประตู ที่มีเงื่อนไขดาวน์ 25%  ผ่อน 84 เดือน กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เท่านั้น
2. กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนเพื่อยืนยันรายได้ (3 เดือนย้อนหลัง)
3. กรณีดาวน์ 10% ขึ้นไป คู่สมรสของผู้เช่าซื้อสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้
4. กรณีที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแคมเพจ์นรวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. ยอดจัดเช่าซื้อจะต้องไม่น้อยกว่า 350,000 บาท และมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป เฉพาะบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเพจ์น ได้แก่ บมจ. โตเกียวมารีน (ประเทศไทย)  บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.ประกันภัยคุ้มภัย และ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เท่านั้น
5. เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02 792 2000
 

ย้อนกลับ