ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • การดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านบนนี้ ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Acrobat Reader หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว กรุณา ดาวน์โหลด ก่อนเรียกใช้
  • เมื่อท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แล้ว ให้ทำการสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
  • จากนั้นส่งแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารที่ได้รับรองแล้วเพื่อประกอบการขอใช้บริการ กลับมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยระบุ "(แผนกลูกค้าสัมพันธ์)"

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ