สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่/รถบรรทุก

ลักษณะของบริการ

ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ที่ต้องการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยากโดยมีการชำระเงินดาวน์ และการผ่อนชำระตามที่ตกลงกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา(ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับรถยนต์ใหม่ / และ 6 เดือน สำหรับรถบรรทุก
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)
  เพิ่มเติม
  *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์หน้านี้

กรณีนิติบุคคล**
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับรถยนต์ใหม่ / และ 6 เดือน สำหรับรถบรรทุก
 8. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของสินเชื่อเช่ารถยนต์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำคัญของสินเชื่อเช่ารถบรรทุก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ