ตำแหน่งงาน

ชื่อตำแหน่ง อัตรา
Accounting Assistant Manager 1
Business Analysis (IT) 2
Collection Chief 1
Credit Administration Manager 1
Programmer 2
Project & Business Planning Officer 2
เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Marketing Officer) 5
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector) 2

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ