สินเชื่อเช่าซื้อรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
loan_service_new_car_pickup loan_service_new_car_pickup

“อีซูซุลิสซิ่ง” ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์อีซูซุครบวงจร


เราให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการจะเป็นเจ้าของรถยนต์อีซูซุ ด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย ทำให้การซื้อรถอีซูซุของคุณเป็นเรื่องง่าย 


สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร ไม่ยุ่งยาก ท่านสามารถชำระเงินดาวน์และการผ่อนชำระ
ค่างวดตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ทะเบียนสมรส / ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

* เอกสารทุกฉบับต้องลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกียวข้องกับธุรกิจ
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 8. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

**เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

tripetch isuzu leasing contact
tripetch isuzu leasing contact