สินเชื่อเช่าซื้อรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์
สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
loan_service_new_car_pickup loan_service_new_car_pickup

“อีซูซุลิสซิ่ง” ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์อีซูซุครบวงจร


เราให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ต้องการจะเป็นเจ้าของรถยนต์อีซูซุ ด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย ทำให้การซื้อรถอีซูซุของคุณเป็นเรื่องง่าย 


สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร ไม่ยุ่งยาก ท่านสามารถชำระเงินดาวน์และการผ่อนชำระ
ค่างวดตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนและประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา หรือ หนังสือเดินทางเเละวีซ่าตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีชาวต่างชาติ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ใบอนุญาตทำงานตัวจริงพร้อมสำเนา (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง (ถ้ามี) 
 4. สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด 
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 6. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (ถ้ามี) 
 7. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ทะเบียนสมรส / ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 

- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรุณานำเอกสารตัวจริงของเอกสารเเสดงอาชีพเเละรายได้ตามข้อ 4-6 (ถ้ามี) มาด้วยในวันทำสัญญา

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม  สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเเละสำเนาใบอนุญาตทำงานของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 5. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 
 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
 7. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (ถ้ามี) 
 8. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หมายเหตุ

- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- กรุณานำเอกสารตัวจริงของเอกสารเเสดงอาชีพเเละรายได้ตามข้อ 4-7 (ถ้ามี) มาด้วยในวันทำสัญญา