ค่าบริการการชำระเงิน
ค่าบริการด้านงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมด้านอื่นๆ

ค่าบริการการชำระเงิน

ช่องทางการชำระค่าเช่าซื้อและค่าบริการอื่น ๆ
อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล (บาท)
ต่างจังหวัด (บาท)
1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
2. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15
25
3. ชำระที่จุดบริการชำระเงินโลตัส
(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/ไม่เกิน 2 ครั้งต่อจุดบริการ)
ชำระที่จุดบริการชำระเงินโลตัส
10
10
4. ชำระผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เเละชำระบิลข้ามธนาคาร ดังนี้
4.1 เคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8
15
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) หากเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่รับชำระ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8
15
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15
15
(ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
10
20
(ไม่เกิน 99,999 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ)
10
15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4.2 เครื่อง ATM ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8
15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) หากเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่รับชำระ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่คิดค่าบริการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10
20
(ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน)
15
30
(ไม่เกิน 99,999 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4.3 Mobile Application ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8
15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) หากเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่รับชำระ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่คิดค่าบริการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน)
15
30
(ไม่เกิน 99,999 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
10
15
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4.4 Internet Banking
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8
15
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
(ไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ) หากเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินที่รับชำระ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่คิดค่าบริการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10
10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน)
15
30
(ไม่เกิน 99,999 บาท/รายการ) ส่วนเกินคิดค่าบริการร้อยละ 0.1 สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาครไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาครไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ค่าบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5. ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
(ค่าบริการกรณีที่ธนาคารเจ้าของเช็คเป็นสาขาที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
ไม่คิดค่าบริการ
ร้อยละ 0.04
ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาท/ฉบับ)
6. ชำระเงินสดหรือโอนเงินผ่าน QR Code ที่เคาน์เตอร์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ไม่คิดค่าบริการ
ไม่คิดค่าบริการ
7. ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ รหัส 1043
(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ รหัส 1043
15
15
8. ชำระด้วยเงินสดที่ เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ หรือจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ “เอ็มเปย์ สเตชั่น”
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ต่อรายการ/ไม่เกิน 5 ครั้งต่อจุดบริการ)
ชำระด้วยเงินสดที่ เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ  หรือจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ “เอ็มเปย์ สเตชั่น”
15
15
9. ชำระผ่าน Isuzu Leasing Connect
ชำระผ่าน Isuzu Leasing Connect
9.1 สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
10
10

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566

tripetch isuzu leasing