ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

 • ลูกค้าติดต่อผู้แทนจำหน่ายอีซูซุ เพื่อเลือกรุ่นรถที่ต้องการ
 • ฝ่ายการตลาดของอีซูซุลิสซิ่ง จะประสานงานกับลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย เพื่อตกลงเจรจาเงื่อนไขและข้อเสนออื่นๆ รวมทั้งแจ้งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • ดำเนินการรับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และขออนุมัติ
 • ลูกค้าลงนามในสัญญา ผู้แทนจำหน่ายดำเนินการจดทะเบียน และส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)

* เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)


หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสินเชื่อแบบลิสซิ่งให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
ลักษณะของบริการ ลักษณะของบริการ

ลักษณะของบริการ

บริการสินเชื่อรถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล องค์กร และบริษัทที่ต้องการรถยนต์เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ


**เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ผู้เช่าต้องชำระค่างวดสุดท้าย เพื่อซื้อรถยนต์ที่ตนเองเช่า ในราคาที่กำหนดและระบุไว้ในสัญญา

tripetch isuzu leasing contact
tripetch isuzu leasing contact