ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

 • ลูกค้าติดต่อผู้แทนจำหน่ายอีซูซุ เพื่อเลือกรุ่นรถที่ต้องการ
 • ฝ่ายการตลาดของอีซูซุลิสซิ่ง จะประสานงานกับลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย เพื่อตกลงเจรจาเงื่อนไขและข้อเสนออื่นๆ รวมทั้งแจ้งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • ดำเนินการรับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และขออนุมัติ
 • ลูกค้าลงนามในสัญญา ผู้แทนจำหน่ายดำเนินการจดทะเบียน และส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

นิติบุคคล

 • จดทะเบียนและประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 

สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าเเละสำเนาใบอนุญาตทำงานของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีชาวต่างชาติ)

 • เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น (ถ้ามี) 
 • สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

หมายเหตุ

- สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- กรุณานำเอกสารตัวจริงของเอกสารเเสดงอาชีพเเละรายได้ตามข้อ 4-7 (ถ้ามี) มาด้วยในวันทำสัญญา

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
ลักษณะของบริการ ลักษณะของบริการ

ลักษณะของบริการ

บริการสินเชื่อรถยนต์แบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล องค์กร และบริษัทที่ต้องการรถยนต์เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ


**เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ผู้เช่าต้องชำระค่างวดสุดท้าย เพื่อซื้อรถยนต์ที่ตนเองเช่า ในราคาที่กำหนดและระบุไว้ในสัญญา