ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย
*เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาเลือกหัวข้อให้ตรงกับความต้องการ

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน

กรุณากรอกเลขที่สัญญาของท่าน

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

ตัวอย่าง : email@example.com

กรุณาระบุเรื่องที่ต้องการติดต่อ

  รองรับขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB

  หนังสือให้ความยินยอม

  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด, สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
  2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายการแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาด และการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ mobile application เป็นต้น
  ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้าทุกประการรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
  ยอมรับและให้ความยินยอม

  กรุณาอ่านหนังสือให้ความยินยอมให้ครบถ้วน และกดยอมรับการให้ความยินยอม

  กรุณากดยืนยันตัวตน

  ที่ตั้งสำนักงาน

  ค้นหาที่ตั้งสาขาของเราและผู้จำหน่ายอีซูซุใกล้บ้านคุณ

  ค้นหาที่ตั้งสาขาและผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ

  อีซูซุลิสซิ่ง มีสำนักงานสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
  จำนวน 15 สาขา

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366
  โทรสาร 0-2966-2282

  tripetch isuzu leasing map

  แผนที่รูปภาพ

  tripetch isuzu leasing google map

  Google Map

  ค้นหาที่ตั้งสาขาและผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ

  อีซูซุลิสซิ่ง มีสำนักงานสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
  จำนวน 15 สาขา

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366
  โทรสาร 0-2966-2282

  tripetch isuzu leasing map

  แผนที่รูปภาพ

  tripetch isuzu leasing google map

  Google Map