ประเมินวงเงินสินเชื่อรถใหม่

tripetch isuzu leasing finance amount evaluation
Isuzu Leasing SMART FIN
โปรแกรมที่จะช่วยให้การซื้อรถอีซูซุของคุณเป็นเรื่องง่าย

เพียงขั้นตอนง่าย ๆ

tripetch isuzu leasing finance amount evaluation

กรอกข้อมูล

tripetch isuzu leasing finance amount evaluation

ระบบทำการประเมินผล

tripetch isuzu leasing finance amount evaluation

รู้ผลประเมินเบื้องต้นทาง SMS

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด, สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญา การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาด และการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ mobile application เป็นต้น
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้าทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
ยอมรับและให้ความยินยอม

กรุณาอ่านหนังสือให้ความยินยอมให้ครบถ้วน และกดยอมรับการให้ความยินยอม

เริ่มต้นด้วยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับ OTP ทาง SMS

กรุณาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของท่าน