หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
Mobile Application

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ


 • สมัครผ่าน Mobile application
 • SCB easy application
 • Krungthai Application Next
 • Bangkok Bank Mobile Banking
 • ตู้ ATM
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ

 • Internet Banking
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • สมัครผ่านบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1366 และกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสาร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เช่าซื้อ/ผู้มีอำนาจลงนาม ทุกฉบับ ดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีของผู้เช่าซื้อ
 • กรณีเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (แสดงชื่อและเลขที่บัญชี)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ
Internet Banking Internet Banking

โดยส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกการเงิน)

1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อดำเนินการขออนุมัติจากธนาคาร

* การหักบัญชีเงินฝากจะมีผลเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

tripetch isuzu leasing