บริการคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
(กรณีชำรุดหรือสูญหาย)
บริการคัดป้ายภาษีรถยนต์
(กรณีชำรุดหรือสูญหาย)
  1. ท่านต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ (กรณีสูญหาย)
  2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อ ชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  3. เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ (ฉบับจริง) หรือป้ายภาษีที่ชำรุด พร้อมเอกสารดังนี้

เอกสารการขอคัดแผ่นป้าย

สำหรับบุคคลธรรมดา *

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

*เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับนิติบุคคล **

  1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

การส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

tripetch isuzu leasing