ขั้นตอนการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้า

tripetch isuzu leasing

ชำระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

tripetch isuzu leasing

จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ

tripetch isuzu leasing

รอรับเล่มทะเบียน

 • ชำระค่าบริการโอนทะเบียน และค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดอัตราค่าบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับใบฝากเงิน เพื่อนำไปชำระค่าบริการ ทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
 • หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ลูกค้าสามารถขอรับเอกสารประกอบการโอนทะเบียน fax หรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการโอนทะเบียนได้ ตามลิงค์ด้านล่าง
 • ลงลายมือชื่อในเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการโอนทั้งหมด ตามรายการ ดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ
 • สำเนาป้ายภาษีหรือสำเนาใบเสร็จ กรณีพ้นกำหนดชำระภาษีรถยนต์จะไม่สามารถโอนรถที่กรมการขนส่งได้

และหากต้องการต่อภาษีพร้อมโอน กรุณาชำระค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. หรือชำระค่าภาษีและจัดส่งส่วนท้ายของ พ.ร.บ.(ฉบับจริง) หรือ สำเนาพ.ร.บ. เข้ามายังบริษัทฯ ด้วย

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนทะเบียนรถยนต์

สำหรับบุคคลธรรมดา *

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)


*เอกสารทุกฉบับต้องมีความชัดเจนและไม่หมดอายุโดยผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อแบบเดียวกับสัญญาเช่าซื้อ

สำหรับนิติบุคคล **

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม


**เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

การส่งเอกสาร

จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

แผนกทะเบียน งานโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อนึ่ง โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน โดยแนบมาพร้อมเอกสารข้างต้นและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

* กรุณาส่งเอกสารและชำระเงินค่าบริการการโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนชำระค่างวดงวดสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับการโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้าจากกรมการขนส่งทางบกคันละ 200 บาท

 • กรณีท่านต้องการชำระยอดปิดบัญชีก่อนกำหนด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบยอดชำระและตรวจสอบส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Effective rate)

หมายเหตุ

บริษัทฯ จะสามารถทำการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ท่านได้ เมื่อท่านชำระค่างวด ค่าปรับ ค่าทวงถาม ค่าบริการทางทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆครบถ้วนแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุลิสซิ่ง
โทร. 1366
หรือ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

tripetch isuzu leasing contact

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ อีซูซุลิสซิ่ง
โทร. 1366 กด 1 กด 3
หรือ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th