คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย

 • บริการสินเชื่อ
  • บริการของ อีซูซุลิสซิ่ง มีอะไรบ้าง

   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้

   • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
   • สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง
   • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
   • สินเชื่อรีไฟแนนซ์
  • การเช่าซื้อคืออะไร

   การเช่าซื้อเป็นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าผู้ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ แต่ไม่ต้องการชำระเป็นจำนวนเงินสดทั้งจำนวน ท่านสามารถเลือกชำระเงินดาวน์ที่เหมาะสมกับงบประมาณของท่าน และผ่อนชำระเงินส่วนที่เหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ท่านสามารถทราบค่าใช้จ่ายต่อเดือนล่วงหน้าและคงที่ตลอดอายุสัญญา นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 ถึง 72 เดือน และปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทะเบียนรถยนต์จะถูกโอนเป็นของท่านโดยสมบูรณ์

  • ใครบ้างที่สามารถขอรับบริการทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จาก อีซูซุลิสซิ่ง

   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งกับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป และนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ

  • จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่างการกู้ยืมหรือไม่

   อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญา

  • มีวิธีการคำนวณค่าเช่าซื้ออย่างไร ถ้าใช้บริการของ อีซูซุลิสซิ่ง

   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด คำนวณค่าเช่าซื้อโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate ตัวอย่างเช่น ราคารถยนต์ 500,000 บาท ชำระเงินดาวน์ร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ (25%) เป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 375,000 บาท เป็นยอดของสินเชื่อที่นำมาคิดค่าเช่าซื้อ ถ้าคุณเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

   วิธีการคำนวณค่างวดต่อเดือน คือ
   [375,000 + (375,000 x 4% x 4 ปี)] ÷ 48 เดือน = 9,063 บาท

  • เคยเป็นลูกค้าของ อีซูซุลิสซิ่ง สามารถนำรถมาสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่

   สามารถทำได้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีรถที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สิทธินี้มอบให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ที่ยังผ่อนชำระกับบริษัทฯ อยู่ หรือลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีไปแล้ว มาขอสินเชื่อที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด เพียงเท่านี้ ท่านจะได้รับเงินสดที่ต้องการ และยังสามารถใช้รถได้ตามปกติอีกด้วย

  • หากต้องการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
   • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ

    1. รถยนต์ที่จะทำการโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ไม่ใช่รถป้ายแดง)

    2. รถยนต์ไม่ติดเงื่อนไข "โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล"

    3. มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญามาแล้วอย่างน้อย 6 งวด

    4. ไม่มีค่าเช่าซื้อค้างชำระ, ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระล่าช้า, และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดคงค้างกับบริษัทฯ

    5. รถยนต์ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

    6. ผู้เช่าซื้อใหม่ (ผู้รับโอน) และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


   • เอกสารประกอบการพิจารณาโอนสิทธิสัญญาเช่าซื้อ
    เอกสารสำหรับผู้เช่าซื้อใหม่
    1. กรณีผู้เช่าซื้อใหม่เป็นบุคคลธรรมดา
     • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อใหม่ 3 ชุด
     กรณีผู้เช่าซื้อใหม่เป็นนิติบุคคล
     • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 2 เดือน 3 ชุด
     • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 3 ชุด
     • ภพ.20 (ถ้ามี) 1 ชุด
    2. เอกสารทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ 1 ชุด
    3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกันใหม่ 3 ชุด
    4. แผนที่บ้านผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ 1 ชุด
    เอกสารสำหรับผู้เช่าซื้อเดิม
    1. กรณีผู้เช่าซื้อใหม่เป็นบุคคลธรรมดา
     • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อเดิม 3 ชุด
     กรณีผู้เช่าซื้อเดิมเป็นนิติบุคคล
     • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ คัดมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน 3 ชุด
     • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 3 ชุด
    2. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ฉบับเดิม (ของผู้เช่าซื้อเดิม) 1 ชุด
    3. ลอกลายเลขตัวถัง (กรณีรถทะเบียนกรุงเทพฯ เท่านั้น) 3 ชุด
    4. รูปถ่ายรถ / รูปถ่ายป้ายภาษี / สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
     (ถ้ามี) 1 ชุด
    5. กรณีเป็นรถบรรทุกรับจ้างป้ายเหลืองกรุณาเพิ่มเติมเอกสารดังนี้ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ของเจ้าของประกอบการเดิม และใบอนุญาตประกอบการขนส่งและหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ของเจ้าของประกอบการใหม่ 2 ชุด

     

    หมายเหตุ:

    • เอกสารทางการเงิน หมายถึง สลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน, โฉนดที่ดิน, สำเนาทะเบียนรถที่ปลอดภาระ เป็นต้น
    • เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัทฯ (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
    • กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือ นามสกุล กรุณาแนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงพร้อมสำเนาบันทึกรายการแก้ไขในทะเบียนบ้านเพิ่มเติม (3 ชุด)
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเอกสารประกอบการโอนสิทธิในทุกกรณี
  • สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง

   สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง เป็นบริการที่ผู้ให้เช่า จัดหาทรัพย์สินตามที่ผู้เช่าต้องการจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย เพื่อให้ผู้เช่าได้นำไปใช้ในกิจการ โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ส่วนผู้เช่าผ่อนชำระเงินค่าทรัพย์สินเป็นรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือนตามสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่า

   • ประเภทที่ 1 คือ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน ประเภทนี้ผู้ให้เช่ายังคงมีกรรมสิทธิ์แต่ไม่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทรัพย์สินนั้น
    และไม่สามารถยกเลิกก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า เมื่อครบกำหนดแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้เช่าทันทีเมื่อผู้เช่าได้ชำระมูลค่าซากตามที่ตกลงไว้ในตอนต้นสัญญา
   • ประเภทที่ 2 คือ สินเชื่อสัญญาเช่าการดำเนินงาน จะต่างจากประเภทที่ 1 ตรงที่ผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้เช่าในตอนสิ้นสุดสัญญา
 • การต่อภาษีรถยนต์
  • ลูกค้าของอีซูซุลิสซิ่งสามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้อย่างไรบ้าง

   ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

   ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

   • กรุณาชำระค่าภาษีและพ.ร.บ.ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย10 วัน หากท่านชำระค่าภาษีล่าช้ากรมการขนส่งทางบกจะเรียกเก็บค่าปรับล่าช้าเพิ่มเติมในอัตรา 1%ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษีรถยนต์
   • กรณีที่มีใบสั่งจราจร กรุณาชำระค่าปรับใบสั่งให้เรียบร้อย มิฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะอายัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ไว้
   • ลูกค้าต้องจัดส่งส่วนท้ายของ พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือ สำเนา พ.ร.บ. เพื่อใช้ในการต่อภาษีมาที่โทรสาร 0-2966-2282 หรือ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th หรือสามารถซื้อพ.ร.บ.ผ่าน บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด โทร. 0-2792-2160

    "กรณีลูกค้าไม่ได้จัดส่งส่วนท้ายของพ.ร.บ. (ฉบับจริง)หรือ สำเนาพ.ร.บ. บริษัทจะไม่สามารถทำการต่อภาษีที่กรมการขนส่งให้ท่านได้"

   • กรณีรถยนต์ของท่านมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถ และจัดส่งใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ต.ร.อ.) ฉบับจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

    แผนกทะเบียน งานต่อภาษี บริษัทตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

  • การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่าช้าจะต้องทำอย่างไร

   การชำระค่าภาษีรถยนต์ล่าช้าท่านจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินเพิ่มอีก ในอัตรา 1% ต่อเดือนของจำนวนค่าภาษีรถยนต์ที่ค้างชำระตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่12) พ.ศ. 2546 ท่านสามารถสอบถามยอดค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อภาษีของท่านได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366

  • การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีต้องแนบส่วนท้าย พ.ร.บ. ด้วยหรือไม่

   ลูกค้าต้องจัดส่งส่วนท้าย พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือสำเนา พ.ร.บ. เพื่อใช้ในการต่อภาษีมาที่โทรสาร 0-2966-2282 หรือที่ E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th หรือ สามารถซื้อ พ.ร.บ. ผ่าน บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด โทร. 0-2792-2160

  • กรณีป้ายภาษีสูญหายต้องทำอย่างไร
   • ท่านต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
   • สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดป้ายภาษี หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
    เอกสารการขอคัดป้ายภาษี แบบฟอร์ม
    ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
    แบบคำขอคัดป้ายภาษี แบบคำขออื่น ๆ
    มอบอำนาจคัดป้ายภาษี หนังสือมอบอำนาจ
    บันทึกถ้อยคำคัดป้ายภาษี บันทึกถ้อยคำ
   • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ (ฉบับจริง)
    สำหรับบุคคลธรรมดา *
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำหรับนิติบุคคล **
    1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
     **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

    ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

    แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 • บริการด้านงานทะเบียนอื่นๆ
  • การบริการด้านงานทะเบียนอีซูซุลิสซิ่งมีอะไรบ้าง

   นอกจากบริษัทฯ จะให้บริการต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีและบริการโอนทะเบียนรถยนต์แล้วบริษัทฯ ยังให้บริการด้านงานทะเบียนอื่นๆ เช่น

   • บริการคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (กรณีชำรุดหรือสูญหาย)
   • บริการคัดป้ายภาษีรถยนต์ (กรณีชำรุดหรือสูญหาย)
   • บริการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์

   บริการคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (กรณีชำรุดหรือสูญหาย)

   • ท่านต้องแจ้งความสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ (กรณีสูญหาย)
   • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
    เอกสารการขอคัดแผ่นป้าย แบบฟอร์ม
    ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
    แบบคำขอคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขออื่น ๆ
    มอบอำนาจคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ หนังสือมอบอำนาจ
    บันทึกถ้อยคำคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ บันทึกถ้อยคำ
   • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ (ฉบับจริง) หรือป้ายภาษีที่ชำรุด พร้อมเอกสารดังนี้
    สำหรับบุคคลธรรมดา *
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำหรับนิติบุคคล **
    1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
     **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

    ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

    แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   บริการคัดป้ายภาษีรถยนต์ (กรณีชำรุดหรือสูญหาย)

   • ท่านต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ (กรณีสูญหาย)
   • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดป้ายภาษี หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
    เอกสารการขอคัดป้ายภาษี แบบฟอร์ม
    ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
    แบบคำขอคัดป้ายภาษี แบบคำขออื่น ๆ
    มอบอำนาจคัดป้ายภาษี หนังสือมอบอำนาจ
    บันทึกถ้อยคำคัดป้ายภาษี บันทึกถ้อยคำ
   • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ(ฉบับจริง)หรือป้ายภาษีที่ชำรุด พร้อมเอกสารดังนี้
    สำหรับบุคคลธรรมดา *
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำหรับนิติบุคคล **
    1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
     **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

    ส่งทางไปรษณีย์มาที่

    แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   บริการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์

   • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ และขอเอกสารใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
    เอกสารการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ แบบฟอร์ม
    ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
    แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ แบบคำขออื่น ๆ
    มอบอำนาจเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ หนังสือมอบอำนาจ
   • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสาร และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
    • รูปถ่ายรถยนต์รอบตัว 4 ด้าน ด้านละ 1 รูป
    • ลอกลายเลขเครื่อง และ เลขตัวถังรถยนต์ อย่างละ 3 ชุด
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อ(รับรองสำเนาถูกต้อง) และกรุณาระบุเบอร์โทรที่ติดต่อสะดวกในเอกสารที่ส่งให้บริษัทฯ เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทฯ โทรนัดตรวจสภาพรถกับท่านได้อย่างรวดเร็ว

    ส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

    แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   • นำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมการขนส่ง โดยรอนัดหมายจากตัวแทนของบริษัทฯ

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

 • การชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
  • ท่านสามารถชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ ด้วยวิธีการใดบ้าง

   ท่านสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกในการชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ได้ 8 วิธี คือ

   • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
   • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
    (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท /รายการ/จุดบริการ)
   • ชำระที่จุดบริการชำระเงินเทสโก้โลตัส
    (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
   • ชำระผ่านธนาคาร (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ เครื่อง ATM) Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Kasikorn Bankธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Siam commercial Bankธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Krungthai Bankธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Krungsri Bankธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperativesธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
   • ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
   • ชำระที่เคาน์เตอร์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
   • ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ Pay at post
    (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)
   • ชำระด้วยเงินสดที่เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ หรือจุดบริการทีมีสัญลักษณ์ "เอ็มเปย์ สเตชั่น"* mPAY
    (ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ ต่อรายการ / จุดบริการ)
  • ถ้าไม่สะดวกที่จะใช้แบบฟอร์มใบนำฝากเงิน หรือไม่ได้รับแบบฟอร์มการชำระเงิน ต้องทำอย่างไร

   ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้บัตร i-Smile Card แทนแบบฟอร์มใบนำฝากเงิน หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 1366 เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการติดต่อ กรุณาเตรียมเลขที่สัญญา หรือหมายเลขทะเบียนรถยนต์

  • ลูกค้าชำระค่าเช่าซื้อไม่ตรงตามกำหนดต้องเสียค่าปรับหรือไม่ และบริษัทฯ คิดคำนวณค่าปรับอย่างไร

   กรณีลูกค้าผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ ท่านจะต้องชำระค่าปรับชำระล่าช้า ค่าติดตามทวงถาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี นอกจากนั้น ยังมีผลต่อสถานะข้อมูลเครดิตของท่าน ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าปรับและค่าบริการอื่นๆ กรณีชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า

   ตัวอย่างแสดงวิธีการคำนวณค่าปรับชำระค่างวดล่าช้า

  • บัตร I-Smile Card มีวิธีการใช้งานอย่างไร และจะขอรับบัตร I-Smile Card ได้อย่างไร

   บัตร I-Smile Card เป็นบัตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระค่าเช่าซื้อ ท่านเพียงเตรียมเงินสดตามจำนวนที่ต้องการชำระ และแสดงบัตร I-Smile Card ต่อพนักงานธนาคารที่ให้บริการ หรือจุดชำระเงินห้างเทสโกโลตัส จุดชำระเงินเอ็มเปย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

   กรณีบัตร I-Smile card สูญหาย ท่านสามารถติดต่อขอรับบัตรใหม่ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366

   ทำความรุ็จักกับบัตร i-Smile Card

  • ชำระเงินค่าเช่าซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ ต้องทำอย่างไร

   โดยปกติลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงิน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จจากทางบริษัทฯ แนะนำให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง และหากเกิน 10วันทำการแล้ว ท่านยังไม่ได้รับใบเสร็จ กรุณาติดต่อเพื่อตรวจสอบยืนยันการชำระเงินที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366

   หรือหากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัท ฯ ออกใบแทนใบเสร็จ/ใบกำกับค่างวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366

 • ปิดบัญชี และการโอนทะเบียนรถยนต์
  • เมื่อชำระเงินค่าเช่าซื้อจนครบแล้ว จะต้องทำอย่างไร

   ลูกค้าจะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ต่อเมื่อปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อครบถ้วน โดยการชำระค่าเช่าซื้อครบตามสัญญา และไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ กับบริษัทฯ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้เช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนทะเบียน และจัดส่งเอกสารประกอบการโอนให้บริษัท

   ขั้นตอนการโอนทะเบียนรถให้ลูกค้า

   ขั้นตอนการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้า

   • ชำระค่าบริการโอนทะเบียน และค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดอัตราค่าบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบฝากเงินเพื่อนำไปใช้ชำระค่าธรรมเนียมทางโทรสารได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
   • หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ลูกค้าสามารถขอรับเอกสารประกอบการโอนทะเบียนทางโทรสาร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการโอนทะเบียนได้ ตามลิงค์ด้านล่าง
    เอกสารประกอบการโอน แบบฟอร์ม
    แบบคำขอโอนและรับโอน แบบคำขอโอน
    หนังสือมอบอำนาจ แบบหนังสือมอบอำนาจ
   • ลงลายมือชื่อในเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการโอน พร้อมลงลายเซ็นในเอกสารทั้งหมดตามรายการ ดังต่อไปนี้มายังบริษัท
    • แบบคำขอโอนและรับโอน
    • หนังสือมอบอำนาจ
    • คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ
    • สำเนาป้ายภาษีหรือสำเนาใบเสร็จ กรณีพ้นกำหนดชำระภาษีรถยนต์ จะไม่สามารถโอนรถที่กรมการขนส่งได้ และหากต้องการต่อภาษีพร้อมโอน กรุณาชำระค่าภาษีและค่าพ.ร.บ.หรือชำระค่าภาษีและจัดส่งส่วนท้ายของ พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือ สำเนา พ.ร.บ.เข้ามายังบริษัทฯ ด้วย
    สำหรับบุคคลธรรมดา *
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
     *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ชัดเจน และไม่หมดอายุ
    สำหรับนิติบุคคล **
    1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
     **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

    การส่งเอกสาร จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่

    แผนกทะเบียน งานโอนปิด
    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
    เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    อนึ่ง โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน โดยแนบมาพร้อมเอกสารข้างต้น พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

    กรุณาชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอน พร้อมจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันนับจากวันปิดบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับของ (กรมการขนส่งทางบก) จำนวน 200 บาท

    • กรณีท่านต้องการชำระยอดปิดบัญชีก่อนกำหนด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบยอดชำระ และตรวจสอบส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Effective Rate)

    หมายเหตุ บริษัทฯ จะสามารถทำการโอนลิขสิทธิ์ให้ท่านได้ เมื่อท่านชำระค่างวด ค่าปรับ ค่าทวงถาม ค่าบริการทางทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ครบถ้วน

  • การโอนทะเบียนรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

   ก่อนวันครบกำหนดชำระค่าเช่าซื้อ งวดสุดท้าย 30 วัน บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการโอนทะเบียนให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยท่านต้องเซ็นชื่อในเอกสาร และส่งคืนมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการโอนทะเบียน ดังต่อไปนี้

   • ลงลายมือชื่อในเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการโอนทั้งหมด ตามรายการ ดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ
    • แบบคำขอโอนและรับโอน
    • หนังสือมอบอำนาจ
    • คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ
    • สำเนาป้ายภาษีหรือสำเนาใบเสร็จ กรณีพ้นกำหนดชำระภาษีรถยนต์จะไม่สามารถโอนรถที่กรมการขนส่งได้
   • และหากต้องการต่อภาษีพร้อมโอน กรุณาชำระค่าภาษีและค่า พ.ร.บ หรือชำระค่าภาษีและจัดส่งส่วนท้ายของ พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือสำเนาพ.ร.บ.เข้ามายังบริษัทฯด้วย
   สำหรับบุคคลธรรมดา *
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
    *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ชัดเจน และไม่หมดอายุ
   สำหรับนิติบุคคล **
   1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
    **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

   หมายเหตุ :

   • กรณีนิติบุคคล ให้ท่านแนบสำเนาเอกสารมาอย่างละ 1 ชุดพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคลทุกแผ่น บริษัทฯ จะดำเนินการโอนทะเบียนให้แก่ท่าน หลังจากที่ได้รับชำระเงินจากท่านครบถ้วนแล้ว
   • ในกรณีปิดบัญชีล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารโอนทะเบียนได้ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัดทุกสาขา หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
    โทร. 1366
  • เมื่อปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว และต้องการโอนทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่น สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

   การโอนทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่นนอกจากผู้เช่าซื้อ จะเป็นการโอนทะเบียน 2 ครั้ง คือ

   • โอนทะเบียนจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ไปเป็น ชื่อผู้เช่าซื้อ
   • โอนทะเบียนจากผู้เช่าซื้อ ต่อไปเป็น ชื่อบุคคลอื่น

   บริษัท ตรีเพชรอิซูซุลิสซิ่ง จำกัด สามารถให้บริการโอนทะเบียน 2 ครั้งได้ โดยท่านควรติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอทราบค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366

 • การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสาร
  • ผู้ค้ำประกันต้องการจะเปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
   • กรณีผู้ค้ำประกันต้องการเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสาร สามารถทำได้ โดยการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และระบุความจำนงในการแก้ไขที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
    พร้อมลงลายมือชื่อมาตามที่อยู่ หรือโทรสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง
   ทางไปรษณีย์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์)
   เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
   แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรสาร 0-2966-2282
  • กรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
   • ผู้เช่าซื้อจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
   สำหรับบุคคลธรรมดา *
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมระบุความจำนงในการแก้ไขที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร)
    *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   สำหรับนิติบุคคล **
   1. จดหมายชี้แจงระบุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขที่อยู่ในการส่งเอกสาร พร้อมระบุวันที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้
   2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
   3. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการ
    จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
    **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ(ถ้ามี)

   ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ หรือโทรสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

   ทางไปรษณีย์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์)
   เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
   แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรสาร 0-2966-2282
  • ผู้เช่าซื้อนิติบุคคล ต้องการขอเปลี่ยนที่อยู่ในใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี และที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

   สำหรับผู้เช่าซื้อนิติบุคคลที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในใบเสร็จ ใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข วันที่เริ่มใช้ หรือกรอกข้อมูลในส่วนของแบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

   สำหรับนิติบุคคล **
   1. จดหมายชี้แจงระบุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขที่อยู่ในการส่งเอกสาร พร้อมระบุวันที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้
   2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
   3. สำเนา ภพ. 20 หรือ ภพ. 90 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการ
    จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
    **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

   ส่งเอกสารทั้งหมด มาตามที่อยู่ หรือโทรสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

   ทางไปรษณีย์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์)
   เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
   แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรสาร 0-2966-2282
 • การสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
  • การสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ทำได้อย่างไร
   • ติดต่อขอแบบฟอร์ม การหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือขอรับจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์
    โทร. 1366 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง Website ที่ www.isuzuleasing.com
   • ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน กับธนาคารที่ให้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
    ชำระผ่านธนาคาร(ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ เครื่อง ATM) Bangkok Bankธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Kasikorn Bankธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Siam commercial Bankธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Krungthai Bankธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   • กรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และลงชื่อ / ลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับธนาคาร และส่งแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้ว จัดส่งเอกสารประกอบตามรายการ ดังต่อไปนี้
    มายังบริษัทฯ
    สำหรับบุคคลธรรมดา *
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ของผู้เช่าซื้อ)
     *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำหรับนิติบุคคล **
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ
    2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ของบริษัท ฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
    3. หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
     **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   • ทั้งนี้บริษัทฯ จะเริ่มหักบัญชีเมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคาร โดยขอให้ท่านชำระค่าเช่าซื้อผ่านช่องทางอื่นก่อนจนกว่าจะได้รับจดหมายแจ้งยืนยันการหักบัญชีเงินฝากธนาคารจากบริษัทฯ
  • การหักบัญชีอัตโนมัติหักทุกวันที่เท่าไร สามารถเลือกได้หรือไม่

   การหักบัญชีอัตโนมัติหักตามวันที่กำหนดชำระค่าเช่าซื้อของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งจะไม่สามารถเลือก หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้

   ตัวอย่างเช่น

   • กำหนดชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่ 5 ของเดือน การหักบัญชีจะหักทุกวันที่ 5 ของเดือนเช่นกัน ซึ่งการหักบัญชีเงินฝากจะสามารถทำได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นลูกค้าจะต้องนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ อย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ