คำถามที่พบบ่อย

1. คำถามที่ถูกถามบ่อย
2. สินเชื่อรีไฟแนนซ์
3. บริการสินเชื่อ
4. การต่อภาษีรถยนต์
5. บริการด้านงานทะเบียนอื่นๆ
6. การชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์
7. ปิดบัญชี และการโอนทะเบียนรถยนต์
8. การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่งเอกสาร
9. การสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
10. อื่นๆ
บริการของ อีซูซุลิสซิ่ง มีอะไรบ้าง

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้

• สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

• สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง

• สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

• สินเชื่อรีไฟแนนซ์

เมื่อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนเเล้ว ผู้เช่าซื้อต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญา เเละไม่มีหนี้ค้างชำระใดๆ กับบริษัทฯ เเล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้เช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการโอนทะเบียน เเละจัดส่งเอกสารประกอบการโอนให้บริษัทฯ


  • การชำระค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียน เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ผู้เช่าซื้อสามารถติดต่อขอรับใบนำฝากเงินเพื่อนำไปชำระค่าบริการได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทางอีเมล์ : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  • หลังจากชำระค่าธรรมเนียมเเล้ว ผู้เช่าซื้อสามารถขอรับเอกสารประกอบการโอนทะเบียนทางโทรสารได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการโอนทะเบียนได้ที่ www.isuzuleasing.com
  • เมื่อได้รับเอกสาร ผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อในเอกสารเเละจัดส่งเอกสารประกอบการโอนทั้งหมดตามรายการ (โปรดระบุรายละเอียดในหัวข้อ "บริการโอนทะเบียนรถยนต์") มาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

       กรุณาส่ง แผนกทะเบียนงานโอน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด

       1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชำระเงินค่าเช่าซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ ต้องทำอย่างไร

โดยปกติลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงิน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จจาก

ทางบริษัทฯ แนะนำให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง และหากเกิน 10 วันทำการแล้ว ท่านยังไม่ได้รับใบเสร็จ กรุณาติดต่อเพื่อตรวจสอบยืนยันการชำระเงินที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1366 หรือสมัครรับใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเลือกรับเอกสารได้หลายช่องทางเช่น sms, email หรือ รับทาง Isuzu Connect หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ออกใบแทนใบเสร็จ/ใบกำกับค่างวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด โทร.1366 

ท่านสามารถชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ ด้วยวิธีการใดบ้าง

ท่านสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกในการชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์ได้ 9 วิธี คือ

• ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

• ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท /รายการ)

• ชำระที่จุดบริการชำระเงินโลตัส (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/ไม่เกิน 2 ครั้งต่อจุดบริการ)

• ชำระผ่านธนาคาร (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ เครื่อง ATM)

  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

• ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

• ชำระที่เคาน์เตอร์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

• ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ Pay at post (รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ/จุดบริการ)

• ชำระด้วยเงินสดที่เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ หรือจุดบริการทีมีสัญลักษณ์ "เอ็มเปย์ สเตชั่น" mPAY

  (ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ ต่อรายการ / ไม่เกิน 5 ครั้งต่อจุดบริการ)

• ชำระผ่าน Isuzu Leasing Connect

กรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร ต้องทำอย่างไรบ้าง

ผู้เช่าซื้อจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่


สำหรับบุคคลธรรมดา *

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมระบุความจำนงในการแก้ไขที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร)

*เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง


สำหรับนิติบุคคล **

1. จดหมายชี้แจงระบุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขที่อยู่ในการส่งเอกสาร พร้อมระบุวันที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

**เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)


ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ หรือโทรสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง

• ทางไปรษณีย์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการ ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• โทรสาร : 0-2966-2282

• อีเมล : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

ขั้นตอนการเรียกดูใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่สมัครรับทาง SMS และข้อแนะนำการ Download เอกสาร

1.    เปิดข้อความของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด eISUZULEASE

2.    Click link ที่แนบมาในข้อความ

3.    ใส่รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.) เกิดของท่าน กรณีบุคคลต่างชาติรหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เกิดของท่าน ในรูปแบบ วว/ดด/ปปปป (10 หลัก) และ Click “Submit”

4.    ท่านสามารถ Download เอกสารที่ได้รับทั้งหมดในคราวเดียว โดย Click Download All

5.    เอกสาร นั้นๆ จะถูก download มาเก็บที่โทรศัพท์ของท่าน โปรดตรวจสอบได้ที่ Download หลังจากนั้น Click ที่ Folder  

6.    ท่านจะพบเอกสารที่บรรจุอยุ่ใน folder ซึ่งท่านสามารถจัดเรียงตามเลขที่สัญญาได้ด้วยตนเอง และ สามารถตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้เป็นรายสัญญาได้ตามด้านล่างนี้ 

7.    จบขั้นตอน

ขั้นตอนการเรียกดูใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่สมัครรับทาง Email และข้อแนะนำการ Download เอกสารทั้งหมดในคราวเดียว

1.    เปิดอีเมลของ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด etax@tripetch-isuzu.co.th

2.    หัวข้ออีเมลคือ TIL e-tax & e-receipt Rental DD/MM/YYYY3.    Click link ที่แนบมาในข้อความอีเมล

4.    ใส่รหัสผ่าน คือ เลขประจำจดทะเบียนนิติบุคล และ Click “OK”

5.    ท่านสามารถ Download เอกสารที่ได้รับทั้งหมดในคราวเดียว โดย Click หน้า Folder แล้ว Click Download

6.    Folder นั้นๆ จะถูก download มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โปรดตรวจสอบได้ที่ This PC/Download หลังจากนั้น Click ที่ Folder  

7.    ท่านจะพบเอกสารที่บรรจุอยุ่ใน folder ซึ่งท่านสามารถจัดเรียงตามเลขที่สัญญาได้ด้วยตนเอง และ สามารถตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้เป็นรายสัญญาได้ตามด้านล่างนี้ 

8.    จบขั้นตอน

สมัครรับใบกำกับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และ ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ต้องทำอย่างไร

บริษัทฯ จะจัดทำและนำส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่รับชำระเงินตามช่องทางที่ท่านเลือกไว้ ในกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารทาง SMS หรือ Email โปรดดำเนินการดังนี้

- ให้ตรวจสอบในกล่อง Spam mail หรือ Junk mail และเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ใช่ Spam mail หรือ Junk mail เพียงครั้งแรกครั้งเดียว และให้ตรวจสอบเอกสารที่กล่อง Inbox สำหรับการนำส่งในคราวถัดไปให้ตรวจสอบที่กล่อง Inbox เสมอ  

** หากตรวจสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นและยังไม่พบเอกสาร โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1366

- ให้ตรวจสอบและเตรียมพื้นที่ของกล่อง Inbox ให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการรับเอกสารอยู่เสมอ

- ให้ตรวจสอบและแก้ไขการกำหนดค่าไม่รับข้อความ หรือ กำหนดไม่ให้แจ้งเตือนข้อความใหม่

กรณีผู้เช่าซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ต้องทำอย่างไรบ้าง