อัตราค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าเช่าซื้อ และค่าบริการอื่นๆ อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล(บาท) ต่างจังหวัด(บาท)
1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
2. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท / รายการ / จุดบริการ)
15 25
3. ชำระที่จุดบริการชำระเงินเทสโก้ โลตัส
(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บาท / รายการ / จุดบริการ)
10 10
4. ชำระผ่านธนาคาร (ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือเครื่อง ATM) Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Siam commercial Bank ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Krungthai Bank ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Krungsri Bank ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
8 10 8 15 10 10

15 10 15 15 20 15
5. ชำระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า (ค่าบริการกรณีที่ธนาคารเจ้าของเช็คเป็นสาขาที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ไม่คิดค่าบริการ ร้อยละ 0.1
ของจำนวนเงินตามเช็ค
(ขั้นต่ำ 10 บาท/ฉบับ)*
6. ชำระที่เคาน์เตอร์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
7. ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ รหัส 1043 Pay at post
(รับเฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บาท / รายการ / จุดบริการ)
15 15
8. ชำระด้วยเงินสดที่เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซ หรือจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ "เอ็มเปย์ สเตชั่น"* mPAY
(ชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท / ต่อรายการ / จุดบริการ)
15 15
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก อัตราดอกเบี้ย ค่าเช่าซื้อ ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีชำระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าบริการ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการ ณ จุดให้บริการตามอัตราที่กำหนด
(รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน)
รายการอัตราค่าบริการ ค่าบริการ (บาท)
1. ต่อภาษีรถยนต์ 250
2. โอนทะเบียนให้ผู้เช่าซื้อ 1,500
3. โอนพร้อมแจ้งย้าย 1,700
4. โอนทะเบียนให้บุคคลภายนอก 2,700
5. โอนทะเบียนให้บุคคลภายนอกพร้อมแจ้งย้าย 2,900
6. คัดป้ายเหล็ก 1 แผ่น 700
7. คัดป้ายเหล็ก 2 แผ่น 800
8. คัดป้ายภาษี * ป้ายกราฟฟิกแผ่นละ 600.- (เก็บเพิ่มจากค่าบริการ) 600
9. เปลี่ยนสีรถยนต์ 1,500
10. เปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ 2,800
11. เปลี่ยนเครื่องยนต์ 1,000
12. ค่ายกเลิกหรือหยุดการใช้รถยนต์ 500
13. เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง (โอนสิทธิ์) 1,500
14. แก้ไขชื่อ หรือนามสกุล 500
15. แจ้งย้ายทะเบียนรถยนต์เข้า 1,500
16. คัดสำเนาสัญญาเช่าซื้อ 100
17. คัดสำเนาทะเบียนรถ 100
18. บันทึกรายการต่อภาษี 250
19. ค่าบริการจดทะเบียนรถยนต์ (รถเล็ก) ไม่รวมค่าภาษีและค่าแผ่นป้ายทะเบียน 1,500
20. ค่าคัดสมุดคู่มือเล่มทะเบียน (สูญหาย) 1,000
 • อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561   สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาตั้งแต่  1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
  กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกค่าบริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 1366 หรือ ทาง E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
รายการ ค่าบริการ (บาท)
1. ค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าซื้อล่าช้า ตามข้อตกลงในสัญญา
2. ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม
500 บาท / งวด หรือตามที่กฎหมายกำหนด
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ / ค่าใช้จ่ายในการรับรถยนต์คืน* 8,000 - 50,000 บาท / คัน
4. ค่าใช้จ่ายอื่นในการนำรถยนต์กลับ เช่น ค่าบริการยกรถ* ตามจ่ายจริง
5. กรณีฟ้องคดี
 • ค่าทนายความ
 • ค่าธรรมเนียมศาล

9,150 บาท ตามที่จ่ายจริง
6. ค่าธรรมเนียมยื่นเรื่องการพิจารณาการโอนสิทธิการเช่าซื้อ
 • รถกระบะ
 • รถบรรทุก

4,000 บาท / สัญญา 5,000 บาท / สัญญา
7. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองในเล่ม (สำหรับลูกค้าโอนสิทธิ์การซื้อ)
 • รถกระบะ
 • รถบรรทุก

1,500 บาท / สัญญา 2,500 บาท / สัญญา
 • *อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมข้างต้นนี้ ไม่ให้ใช้กับการเช่าซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้รถเพื่อการส่วนตัวและได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระตามรายการต่าง ๆ ข้างต้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกค่าบริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 1366 หรือ ทาง E-mail : voice-customer@tripetch-isuzu.co.th

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ