บริการด้านประกันภัย

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ได้จัดตั้ง บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้บริการด้านนายหน้าประกันภัยรถยนต์
และประกันคุ้มครองสินเชื่อ

ประเภทของการประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
2. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส
3. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
4. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
5. การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ชนิดของ
ประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายที่เกิดต่อ
บุคคลภายนอก
ความเสียหายที่เกิดกับ
รถยนต์ที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย สูญเสีย/ไฟไหม้ รถยนต์
1. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
2. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส
3. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2  
4. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส   ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส
5. ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3    

หมายเหตุ: คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย คุ้มครองทุกกรณีตามช่องที่ระบุเครื่องหมาย             คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ