สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง

ลักษณะของบริการ

บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่ง เป็นทางเลือกสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการและบริษัทที่ต้องการรถยนต์เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ
เป็นลักษณะการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

*ผู้เช่ารถยนต์มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ที่ตนเองเช่าได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกัน (เฉพาะกรณีเช่าทางการเงิน)

พิมพ์หน้านี้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 4. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 7. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
  * เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
     และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หมายเหตุ:
  สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบ อนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

 1. ผู้ขอรับบริการจะเลือกรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่ต้องการจาก
  ผู้แทนจำหน่าย
 2. แจ้งราคาทรัพย์สินที่ตกลงกับผู้จำหน่ายมายังฝ่ายการตลาดของ
  อีซูซุลิสซิ่ง
 3. ตกลงเจรจาเงื่อนไข หรือข้อเสนออื่นๆ
 4. พร้อมรับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 5. ดำเนินการจัดหาทรัพย์สินตามที่ได้ตกลง
 6. จัดส่งทรัพย์สิน ลงนามในสัญญา และส่งมอบเอกสารการจดทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ