บริการงานทะเบียนอื่นๆ

 • ท่านต้องแจ้งความสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ(กรณีสูญหาย)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  เอกสารการขอคัดแผ่นป้าย แบบฟอร์ม
  ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
  แบบคำขอคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขออื่น
  มอบอำนาจคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ หนังสือมอบอำนาจ
  บันทึกถ้อยคำคัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ บันทึกถ้อยคำ
 • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ(ฉบับจริง)หรือป้ายภาษีที่ชำรุด พร้อมเอกสารดังนี้
  สำหรับบุคคลธรรมดา *
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำหรับนิติบุคคล **
  1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ(ถ้ามี)

  ส่งทางไปรษณีย์มาที่

  แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ท่านต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ(กรณีสูญหาย)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอคัดป้ายภาษี หรือสามารถขอรับเอกสารและใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  เอกสารการขอคัดป้ายภาษี แบบฟอร์ม
  ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
  แบบคำขอคัดป้ายภาษี แบบคำขออื่น ๆ
  มอบอำนาจคัดป้ายภาษี หนังสือมอบอำนาจ
  บันทึกถ้อยคำคัดป้ายภาษี บันทึกถ้อยคำ
 • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารและส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบ ใบแจ้งความ(ฉบับจริง)หรือป้ายภาษีที่ชำรุด พร้อมเอกสารดังนี้
  สำหรับบุคคลธรรมดา *
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  สำหรับนิติบุคคล **
  1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
   **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

  ส่งทางไปรษณีย์มาที่

  แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ หรือสามารถขอรับเอกสารใบนำฝากเงินเพื่อชำระค่าบริการทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือ ทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
  เอกสารการแจ้งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ แบบฟอร์ม
  ใบแจ้งความประสงค์ แบบแจ้งความประสงค์
  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ แบบคำขออื่น ๆ
  มอบอำนาจเปลี่ยนแปลงลักษณะรถยนต์ หนังสือมอบอำนาจ
 • เมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ ให้ลงลายมือชื่อในเอกสาร และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  • รูปถ่ายรถยนต์รอบตัว4ด้าน ด้านละ1รูป
  • ลอกลายเลขเครื่อง และ เลขตัวถังรถยนต์ อย่างละ 3 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  และระบุเบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกลงในเอกสารที่ส่งให้บริษัทฯ เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทฯ โทรนัดตรวจสภาพรถกับท่านได้อย่างรวดเร็ว

  ส่งเอกสารทั้งหมดในข้างต้นทางไปรษณีย์มาที่
  แผนกทะเบียน ส่วนงานบริการอื่นๆ
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 • นำรถเข้าตรวจสภาพที่กรมการขนส่ง โดยรอนัดหมายจากตัวแทนของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ