สินเชื่อรีไฟแนนซ์

ลักษณะของบริการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด เรามีบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งยังผ่อนชำระกับบริษัทฯ อยู่หรือปิดบัญชีไปแล้ว

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 100% จากราคารถยนต์*
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*
 • อนุมัติไว ไม่ต้องรอนาน*
 1. *หมายเหตุ :
 2. (1) เฉพาะรถยนต์ อีซูซุ เท่านั้น (กำหนดตามอายุการใช้งานรถยนต์)
 3. (2) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อบัญชี
 4. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) เพิ่มเติม
  *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์หน้านี้

กรณีนิติบุคคล **
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 5 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 4. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม )
 5. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
 6. กรุณานำตราประทับบริษัทและสำเนาหนังสือ บอจ.3
  (หน้าที่มีตราประทับบริษัท) มาในวันทำสัญญา
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ