สินเชื่อรีไฟแนนซ์

ลักษณะของบริการ

บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากอีซูซุลิสซิ่ง เป็นอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าอีซูซุ ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์เป็นเงินสด โดยมีขั้นตอนที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก กดปุ่มด้านล่างเพื่อฝากข้อมูลรับสิทธิ์รีไฟแนนซ์

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 100% จากราคารถยนต์*
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*
 • อนุมัติไว ไม่ต้องรอนาน*
 1. *หมายเหตุ :
 2. (1) เฉพาะรถยนต์ อีซูซุ เท่านั้น (กำหนดตามอายุการใช้งานรถยนต์)
 3. (2) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ) จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือเล่มทะเบียนตัวจริง(ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 8. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อลูกค้า จำนวน 3 ชุด
  *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์หน้านี้

กรณีนิติบุคคล **
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 3 ชุด
 4. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อนิติบุคล จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือเล่มทะเบียนตัวจริง(ถ้ามี)
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
คลิกเพื่อดาว์นโหลด เอกสารข้อมูลสำคัญของสินเชื่อรีไฟแนนซ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ