บริการโอนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ลูกค้า

 • ชำระค่าบริการ

  1. ชำระค่าบริการ

 • จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ

  2. จัดส่งเอกสารให้บริษัทฯ

 • รอรับเล่มทะเบียน

  3. รอรับเล่มทะเบียน

ข้อควรทราบในการโอนทะเบียนรถยนต์

 • ชำระค่าบริการโอนทะเบียน และค่าบริการอื่นๆ รายละเอียดอัตราค่าบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับใบฝากเงินเพื่อนำไปชำระค่าบริการ ทางโทรสารได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1366 หรือทาง E-mail: voice-customer@tripetch-isuzu.co.th
 • หลังจากชำระค่าบริการแล้ว ลูกค้าสามารถขอรับเอกสารประกอบการโอนทะเบียน fax หรือ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการโอนทะเบียนได้ ตามลิงค์ด้านล่าง
  เอกสารประกอบการโอน แบบฟอร์ม
  แบบคำขอโอนและรับโอน แบบคำขอโอนและรับโอน
  หนังสือมอบอำนาจ แบบหนังสือมอบอำนาจ(กรุณาพิมพ์2หน้าในแผ่นเดียว)
 • ลงลายมือชื่อในเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการโอนทั้งหมด ตามรายการ ดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ
  1. แบบคำขอโอนและรับโอน
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  3. คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ
  4. สำเนาป้ายภาษีหรือสำเนาใบเสร็จ กรณีพ้นกำหนดชำระภาษีรถยนต์จะไม่สามารถโอนรถที่กรมการขนส่งได้
  และหากต้องการต่อภาษีพร้อมโอน กรุณาชำระค่าภาษีและค่า พ.ร.บ. หรือชำระค่าภาษีและจัดส่งส่วนท้ายของ พ.ร.บ. (ฉบับจริง) หรือ สำเนาพ.ร.บ.เข้ามายังบริษัทฯ ด้วย

เอกสารที่ใช้ประกอบการโอนทะเบียนรถยนต์

สำหรับบุคคลธรรมดา *
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาเอกสารเปลี่ยนคำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
  *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องชัดเจน และไม่หมดอายุ

พิมพ์หน้านี้

สำหรับนิติบุคคล **
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)

การส่งเอกสาร

 • จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่

  แผนกทะเบียน งานโอนปิด
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
  เลขที่ 1088 อาคารศูนย์บริการชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  อนึ่ง โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน โดยแนบมาพร้อมเอกสารข้างต้นและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

  กรุณาชำระค่าบริการและค่าบริการการโอน พร้อมจัดส่งเอกสารภายใน 10 วันนับจากวันปิดบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับของ (กรมการขนส่ง
  ทางบก) จำนวน 200 บาท

 • กรณีท่านต้องการชำระยอดปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบยอดชำระและตรวจสอบส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (Effective rate) หมายเหตุ
  บริษัทฯ จะสามารถทำการโอนทะเบียนรถยนต์ให้ท่านได้ เมื่อท่านชำระค่างวด ค่าปรับ ค่าทวงถาม ค่าบริการทางทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆครบถ้วนแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ