สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

ลักษณะของบริการ

ลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์อีซูซุที่ใช้แล้ว หรือ รถยนต์อีซูซุมือสอง อีซูซุลิสซิ่งมีบริการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว โดยทำการผ่อนชำระกับบริษัทฯ ตามที่ตกลงกัน*

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินให้สินเชื่อสูงถึง 85% ของราคารถยนต์*
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน*
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*
 1. *หมายเหตุ :
 2. (1) เฉพาะรถยนต์ อีซูซุ เท่านั้น (กำหนดตามอายุการใช้งานรถยนต์)
 3. (2) การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา (ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน)*
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) เพิ่มเติม
  *เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

พิมพ์หน้านี้

กรณีนิติบุคคล**
 1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
  ลงนาม
 4. เอกสารแสดงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 5. สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.09 (ในกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม )
 6. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 7. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 8. สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี)
  **เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

  หมายเหตุ:
  สำหรับชาวต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตเข้าประเทศ และสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ