ลงทะเบียนรับสิทธิ์รีไฟแนนซ์
แคมเพจ์น Friend Gets Friend

ลงทะเบียนรับสิทธิ์รีไฟแนนซ์
แคมเพจ์น
Friend Gets Friend

สิ้นสุดการลงทะเบียน 30 มิถุนายน 2567
ชื่อ *

กรุณากรอกชื่อของท่าน

นามสกุล *

กรุณากรอกนามสกุลของท่าน

หมายเลขบัตรประชาชน

กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน

เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

หมายเลขอ้างอิงของเพื่อนที่แนะนำ
(เลขสัญญาของผู้แนะนำ) *

กรุณากรอกหมายเลขอ้างอิงของเพื่อนที่แนะนำท่าน

รายละเอียดอื่นๆ โปรดอ่าน เงื่อนไขแคมเพจ์น

หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด, สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลการติดต่อ ไลน์ไอดี เฟซบุ๊คไอดี อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมในอนาคต เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม")
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารเพื่อสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและ/หรือสำรวจความพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขายการแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือให้ส่วนลดพิเศษ การศึกษาวิจัยทางการตลาด และการนำเสนอหรือสำรวจวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม โดยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ mobile application เป็นต้น
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบและเข้าใจข้อความเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของ ข้าพเจ้าทุกประการรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
ยอมรับและให้ความยินยอม

กรุณาอ่านหนังสือให้ความยินยอมให้ครบถ้วน และกดยอมรับการให้ความยินยอม

กรุณากดยืนยันตัวตน